మీరు మీ మొబైల్ ఫోనులో ఉన్న APPS యొక్క బటన్స్ మరియు వాటి యొక్క THEME STYLE మార్చాలి అని అనుకుంటున్నారా.?

మీరు మీ మొబైల్ ఫోనులో ఉన్న APPS యొక్క బటన్స్ మరియు వాటి యొక్క THEME STYLE మార్చాలి అని అనుకుంటున్నారా.?
మీ కోసం ఓక అద్బుతమైన app ThemeDIY.
BY SUNILKUMAR CHOUDARI


ThemeDIY మీ పరికరంలోని CMTE అలాగే 

Substratum themes సృష్టిస్తుంది. wallpapers, lockscreen backgrounds, fonts, boot animation, and style, includes buttons, switches, radio toggles, checkboxes, system animations, loading spinners, . మీకు నచ్చినా విదంగా చేసుకోవచ్చు .


­


Comments